Διαγωνισμός

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ( 458)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ( 458)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 310,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3349
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
458/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΕΠ

Παρατηρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα:

 

Α. ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΗΚΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

 

Διαστάσεις: 13cm x 15cm x 5,5cm (μήκος x ύψος x πάχος)
Πλήθος θέσεων : 2
Διάμετρος οπών: 32mm
Υλικό: Σίδερο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
Δυνατότητα τοποθέτησης: Τοίχος, ξύλο, γυψοσανίδα, μέταλλο
 

Β. Εξαπλή βάση μεταλλική για τοποθέτηση θηκών ενδοσκοπίων

 

Διαστάσεις: 29,5cm x 15cm x 5,5cm (μήκος x ύψος x πάχος)
Πλήθος θέσεων : 6
Διάμετρος οπών: 32mm
Υλικό: Σίδερο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
Δυνατότητα τοποθέτησης: Τοίχος, ξύλο, γυψοσανίδα, μέταλλο
 

Γ. Θήκη INOX άκαμπτου ενδοσκοπίου

 

Μήκος ολικό: 26,5cm
Βάση ενδοσκοπίου κατασκευασμένη από ρεταλόν μήκους 55mm, εσωτερικής διαμέτρου 25mm και εξωτερικής διαμέτρου 37mm
Χρώμα: Λευκό ή γκρι (κατόπιν επιλογής)
Διάμετρος: 30mm
Υλικό: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο για μεγαλύτερη αντοχή βαφή
 

Δ. Θήκη INOX εύκαμπτου ενδοσκοπίου

 

Μήκος ολικό: 54,5cm
Βάση ενδοσκοπίου κατασκευασμένη από ρεταλόν μήκους 55mm, εσωτερικής διαμέτρου 34mm και εξωτερικής διαμέτρου 37mm
Χρώμα: Λευκό ή γκρι (κατόπιν επιλογής)
Διάμετρος: 30mm
Υλικό: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο για μεγαλύτερη αντοχή βαφή
 

 

2.    ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).

2.4.  Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.

2.5. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

 

ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη