Διαγωνισμός

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1197 )

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1197 )
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/09/2022 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/09/2022 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 36.580,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5526
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1197/27-09-2022
Αριθμός Απόφασης:
354/20/21-09-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Παρατηρήσεις

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα οριζόμενα από το άρθρο 68 του Νόμου 3863/10.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δέκα οκτώ (18) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη