Διαγωνισμός

ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ Η/Υ (431)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ Η/Υ (431)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/04/2021 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/04/2021 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο"
Προϋπολογισμός:
€ 2,81 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3353
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1351
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
431/2-4-2021
Αριθμός Απόφασης:
69/2-4-2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο (να κατατεθούν μελέτες αποτελεσματικότητας). Να περιέχει αλκοόλες συγκέντρωσης >60% και μέχρι 90%. Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση μέσω ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE, τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.

 

 

 

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

12/04/2021 10:00 14/04/2021 10:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη